سازماندهي و رهبري

کاوه محمد سيروس

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس کاوه محمد سيروس
ترم پاييز ۹۰-۹۱
زمان ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها