اقتصاد عمومي ۱

ناصر شمس قارنه

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس ناصر شمس قارنه
ترم پاييز ۹۰-۹۱
زمان شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۵شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها