استراتژي توليد و خدمات

سيدمحمد معطرحسيني

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس سيدمحمد معطرحسيني
ترم پاييز ۹۰-۹۱
زمان ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها