دروس

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
آشنايي با سيستم هاي سلامت 2592103 مهندسي صنايع-مهندسي سيستم هاي سلامت
آمار 2592113 مهندسي صنايع-مهندسي سيستم هاي سلامت
ارزيابي، پيش بيني و انتقال فناوري 2587153 مهندسي صنايع-مديريت نوآوري وفناوري
استراتژي توليد و خدمات 2588633 مهندسي صنايع - مديريت سيستم و بهره وري -آموزش الكترونيكي
اصول مهندسي مالي 2584583 مهندسي مالي
اصول مهندسي مالي 2589403 مهندسي مالي-آموزش‌الکترونيکي
اصول و مباني لجستيک و زنجيره تامين 2589213 مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي-آموزش الكترونيكي
اقتصاد مهندسي 2589393 مهندسي مالي-آموزش‌الکترونيکي
اقتصاد کلان پيشرفته 2589463 مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي-آموزش الكترونيكي
بازارهاي مالي با درآمد ثابت 2584623 مهندسي مالي
بازارهاي مالي با درآمد ثابت 2589443 مهندسي مالي-آموزش‌الکترونيکي
بهبود فرآيند و کيفيت در سلامت 2592133 مهندسي صنايع-مهندسي سيستم هاي سلامت
بهينه سازي مبتني بر شبيه سازي 2586633 مهندسي سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي
تجزيه و تحليل تصميم گيريهاي مالي 2589323 مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي-آموزش الكترونيكي
تجزيه و تحليل سيستم ها 2589343 مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي-آموزش الكترونيكي
تجزيه و تحليل شبکه-هاي حمل و نقل 2589383 مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي-آموزش الكترونيكي
تجزيه و تحليل و طراحي سيستم هاي لجستيکي 2589353 مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي-آموزش الكترونيكي
تحقيق در عمليات براي سلامت 2592123 مهندسي صنايع-مهندسي سيستم هاي سلامت
تدريس يار استراتژي توليد و خدمات 2588630 مهندسي صنايع - مديريت سيستم و بهره وري -آموزش الكترونيكي
تدريس يار اصول مهندسي مالي 2589400 مهندسي مالي-آموزش‌الکترونيکي