دروس ارائه شده پاييز ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
آمار و احتمال مهندسي مجيد امين نيري ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۵شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
استراتژي توليد و خدمات سيدمحمد معطرحسيني ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
اصول و مباني لجستيك و زنجيره تامين بهروز کريمي شنبه(۱۷۰۰-۱۸۳۰)۲شنبه(۱۷۰۰-۱۸۳۰)
اقتصاد خرد پيشرفته علي محمد کيمياگري ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
اقتصاد سنجي علي محمد کيمياگري ۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
اقتصاد عمومي ۱ ناصر شمس قارنه شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۵شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
اقتصادسنجي علي محمد کيمياگري ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
برنامه ريزي استراتژيك کاوه محمد سيروس شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
برنامه ريزي خطي پيشرفته عباس سيفي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
برنامه ريزي رياضي عباس سيفي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
برنامه ريزي رياضي عباس سيفي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
تئوري تصميم گيري رضا رمضاني خورشيددوست ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تحقيق در عمليات ۱ بهروز کريمي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
توسعه محصولات وفرآيندهاي جديد سعيد منصور ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
روشهاي آماري مجيد امين نيري ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۲شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
سازماندهي و رهبري کاوه محمد سيروس ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
سازماندهي و رهبري کاوه محمد سيروس شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
سمينار سيد محمدتقي فاطمي قمي ۳شنبه(۷۴۵-۹۴۵)
سمينار مجيد امين نيري شنبه(۱۶۳۰-۱۸۳۰)
سمينار عباس افرازه ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)