دروس ارائه شده پاييز ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
آمار و احتمال مهندسي مجيد امين نيري ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
استراتژي توليد و خدمات سيدمحمد معطرحسيني ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
اصول و مباني لجستيك و زنجيره تامين بهروز کريمي ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
اقتصاد خرد پيشرفته علي محمد کيمياگري ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
اقتصاد عمومي ۱ ناصر شمس قارنه ۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
اقتصادسنجي علي محمد کيمياگري ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
برنامه ريزي خطي پيشرفته عباس سيفي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
برنامه ريزي رياضي عباس سيفي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
برنامه ريزي رياضي عباس سيفي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
بهينه سازي مدلهاي غيرخطي امير احمدي جاويد ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۹۴۵-۱۱۱۵)
تجزيه و تحليل چند متغيره جمال شهرابي ۱شنبه(۱۷۰۰-۱۸۳۰)۳شنبه(۱۷۰۰-۱۸۳۰)
تجزيه و تحليل چند متغيره جمال شهرابي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
تحقيق در عمليات ۱ بهروز کريمي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
روشهاي آماري مجيد امين نيري ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
سازماندهي و رهبري کاوه محمد سيروس شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
سازماندهي و رهبري کاوه محمد سيروس شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۵شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
سمينار مجيد امين نيري ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
سمينار ناصر شمس قارنه ۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
سمينار مجيد امين نيري ۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
سمينار حميد داودپور ۲شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)