دروس ارائه شده پاييز ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
آمار و احتمال مهندسي مجيد امين نيري ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
استراتژي توليد و خدمات سيدمحمد معطرحسيني ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
اصول و مباني لجستيك و زنجيره تامين بهروز کريمي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
اقتصاد خرد پيشرفته علي محمد کيمياگري ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
اقتصاد عمومي ۱ ناصر شمس قارنه ۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
اقتصادسنجي علي محمد کيمياگري ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
برنامه ريزي استراتژيك کاوه محمد سيروس ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۵شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
برنامه ريزي رياضي عباس سيفي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
برنامه ريزي رياضي عباس سيفي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
بهينه سازي مدلهاي غيرخطي امير احمدي جاويد ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تجزيه و تحليل سيستمها رضا رمضاني خورشيددوست ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تحقيق در عمليات ۱ بهروز کريمي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
روشهاي آماري مجيد امين نيري ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
سمينار سعيد منصور ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
سمينار مجيد امين نيري ۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
سمينار امير احمدي جاويد ۲شنبه(۹۴۵-۱۱۴۵)
سمينار عباس افرازه شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
سمينار مجيد امين نيري ۲شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
سمينار ناصر شمس قارنه شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
سمينار سيد محمدتقي فاطمي قمي ۲شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)