دروس ارائه شده پاييز ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
ارزيابي کاروزمان سيدنصراله مرعشي شوشتري ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
استاتيک ومقاومت مصالح داود فدائي شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
اصول بازاريابي جمال شهرابي ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
اصول مديريت وتئوري سازمان عباس افرازه ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
اقتصادعمومي ۱ ناصر شمس قارنه شنبه(۱۷۰۰-۱۹۰۰)
اقتصادعمومي ۲ علي محمد کيمياگري ۳شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
اقتصادمهندسي اکبر اصفهاني پور شنبه(۱۷۰۰-۱۸۳۰)۲شنبه(۱۷۰۰-۱۸۳۰)
برنامه ريزي توليد سيد محمدتقي فاطمي قمي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
برنامه ريزي و کنترل توليد و موجوديها ۲ مسعود ماهوتچی شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
برنامه ريزي وکنترل توليد و موجودي ها(۱) بهروز کريمي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تئوري احتمالات وکاربرد آن مجيد امين نيري ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تئوري احتمالات وکاربرد آن امير احمدي جاويد ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تحقيق درعمليات ۲ عباس سيفي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تحليل سيستمها رضا رمضاني خورشيددوست ۱شنبه(۱۷۰۰-۱۸۳۰)۲شنبه(۱۷۰۰-۱۸۳۰)
روش تحقيق و گزارش نويسي کاوه محمد سيروس ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
روشهاي توليد سعيد منصور شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
طرح ريزي واحدهاي صنعتي حميد داودپور ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
علم مواد سعيد منصور شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
کارآموزي ۱(مهندسي صنايع) داود فدائي (۰-۰)
کنترل کيفيت اماري مير مهدي سيداصفهاني شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)