دروس ارائه شده پاييز ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
آمار و احتمال مهندسي مجيد امين نيري ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
استراتژي توليد و خدمات سيدمحمد معطرحسيني ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
استراتژي توليد و خدمات سيدمحمد معطرحسيني ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
اصول مهندسي مالي اکبر اصفهاني پور ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۰۰)
اصول مهندسي مالي اکبر اصفهاني پور شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
اصول و مباني لجستيك و زنجيره تامين بهروز کريمي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
اقتصاد سنجي علي محمد کيمياگري ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
اقتصاد عمومي ۱ ناصر شمس قارنه ۲شنبه(۱۹۳۰-۲۱۰۰)۴شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
اقتصادسنجي علي محمد کيمياگري ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
برنامه ريزي استراتژيك کاوه محمد سيروس ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۵شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
برنامه ريزي رياضي عباس سيفي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
برنامه ريزي رياضي عباس سيفي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
بهينه سازي تصادفي امير احمدي جاويد ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
بهينه سازي مبتني بر شبيه سازي مسعود ماهوتچی شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تجزيه و تحليل سيستم ها محمدحسين فاضل زرندي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تجزيه و تحليل چند متغيره جمال شهرابي ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تحقيق در عمليات ۱ بهروز کريمي ۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تحقيق در عمليات براي سلامت مسعود ماهوتچی ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
روش شناسي و طراحي تحقيق سيدنصراله مرعشي شوشتري ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
سازماندهي و رهبري کاوه محمد سيروس شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)