دروس ارائه شده بهار ۸۸-۸۹

نام استاد مکان زمان توضيحات
ارزيابي کاروزمان سيدنصراله مرعشي شوشتري ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
استاتيک داود فدائي ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۴۵)
اصول مديريت وتئوري سازمان عباس افرازه ۲شنبه(۷۳۰-۹۱۵)
اقتصادعمومي ۲ علي محمد کيمياگري ۱شنبه(۷۳۰-۹۱۵)
اقتصادمهندسي اکبر اصفهاني پور ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
آمارمهندسي امير احمدي جاويد ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
برنامه ريزي توليد سيد محمدتقي فاطمي قمي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
برنامه ريزي وکنترل موجودي ۱ بهروز کريمي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
برنامه ريزي وکنترل موجودي ۲ اکبر اصفهاني پور ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تئوري احتمالات وکاربرد آن مجيد امين نيري ۱شنبه(۱۷۰۰-۱۸۳۰)۱شنبه(۱۷۰۰-۱۸۳۰)
تحقيق درعمليات ۱ عباس سيفي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تحقيق درعمليات ۲ ابوالفضل قائمي(فقید) شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تحليل سيستمها رضا رمضاني خورشيددوست ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
روشهاي توليد ۲ سعيد منصور ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
زبان تخصصي کاوه محمد سيروس شنبه(۷۳۰-۹۱۵)
طرح ريزي واحدهاي صنعتي حميد داودپور ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
طرح سيستمهاي اطلاعاتي وکنترل مديريت محمدحسين فاضل زرندي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
علم مواد سعيد منصور شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
کاراموزي ۱ داود فدائي (۰-۰)
کاربردکامپيوتردرمهندسي صنايع جمال شهرابي ۱شنبه(۱۳۱۵-۱۵۰۰)