دروس ارائه شده بهار ۸۸-۸۹

نام استاد مکان زمان توضيحات
آمار و احتمال مهندسي مجيد امين نيري ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۱۵)
اقتصاد خرد پيشرفته علي محمد کيمياگري ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۱۵)
اقتصاد سنجي علي محمد کيمياگري ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)
اقتصاد سنجي علي محمد کيمياگري ۳شنبه(۱۶۳۰-۱۷۴۵)
اقتصاد عمومي ۱ ناصر شمس قارنه شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
اقتصاد عمومي ۱ ناصر شمس قارنه شنبه(۱۵۰۰-۱۶۱۵)
اقتصادکلان پيشرفته۱ علي محمد کيمياگري ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
برنامه ريزي استراتژيك براي مديران کاوه محمد سيروس ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
برنامه ريزي استراتژيك براي مديران کاوه محمد سيروس ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
برنامه ريزي خطي پيشرفته عباس سيفي شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
برنامه ريزي متغيرهاي صحيح امير احمدي جاويد ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تئوري توالي عمليات محمدحسين فاضل زرندي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تجزيه و تحليل تصميم گيري هاي مالي اکبر اصفهاني پور ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۷۴۵)
تجزيه و تحليل تصميم گيري هاي مالي اکبر اصفهاني پور ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۱۵)
تجزيه و تحليل سيستم ها محمدحسين فاضل زرندي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تجزيه و تحليل سيستم ها محمدحسين فاضل زرندي ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۱۵)
تجزيه و تحليل سيستمها رضا رمضاني خورشيددوست ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تجزيه وتحليل داده هادر بازارهاي مالي محمدحسين فاضل زرندي ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تحقيق در عمليات ۱ بهروز کريمي ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۷۴۵)
تحقيق در عمليات ۱ بهروز کريمي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)