دروس ارائه شده بهار ۸۹-۹۰

نام استاد مکان زمان توضيحات
استراتژي توليد و خدمات سيدمحمد معطرحسيني ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
اقتصاد خرد پيشرفته علي محمد کيمياگري ۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
اقتصاد سنجي علي محمد کيمياگري ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
اقتصاد عمومي ۱ ناصر شمس قارنه شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
اقتصاد عمومي ۱ ناصر شمس قارنه شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
اقتصادکلان پيشرفته۱ علي محمد کيمياگري ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
برنامه ريزي استراتژيك براي مديران کاوه محمد سيروس ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
برنامه ريزي رياضي عباس سيفي ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
برنامه ريزي متغيرهاي صحيح امير احمدي جاويد شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تئوري توالي عمليات محمدحسين فاضل زرندي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تجزيه و تحليل سيستم ها محمدحسين فاضل زرندي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تجزيه و تحليل سيستم ها محمدحسين فاضل زرندي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تجزيه و تحليل سيستمها رضا رمضاني خورشيددوست ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تجزيه و تحليل چند متغيره جمال شهرابي ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
تجزيه و تحليل چند متغيره جمال شهرابي ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تحقيق در عمليات ۱ بهروز کريمي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تحقيق در عمليات ۱ بهروز کريمي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تدريس يار مديريت نو آوري و خلاقيت داود فدائي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تدريس يار مديريت نو آوري و خلاقيت داود فدائي ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
سازماندهي و رهبري کاوه محمد سيروس ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)