دروس ارائه شده بهار ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
استراتژي توليد و خدمات سيدمحمد معطرحسيني ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
اقتصاد سنجي علي محمد کيمياگري ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
اقتصاد عمومي ۱ ناصر شمس قارنه شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۵شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
اقتصادکلان پيشرفته۱ علي محمد کيمياگري ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
برنامه ريزي استراتژيك کاوه محمد سيروس ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۵شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
برنامه ريزي استراتژيك براي مديران کاوه محمد سيروس شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
برنامه ريزي متغيرهاي صحيح امير احمدي جاويد ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تئوري توالي عمليات محمدحسين فاضل زرندي ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تئوري و کاربرد روشهاي فراحسي بهروز کريمي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تجزيه و تحليل سيستم ها محمدحسين فاضل زرندي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۴شنبه(۱۷۰۰-۱۹۰۰)
تجزيه و تحليل سيستمها رضا رمضاني خورشيددوست ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تحقيق در عمليات ۱ بهروز کريمي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
توسعه محصولات وفرآيندهاي جديد سعيد منصور ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
سمينار سعيد منصور شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
سمينار ناصر شمس قارنه شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۵شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
سمينار مجيد امين نيري ۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
سيستم هاي ديناميكي عباس سيفي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
سيستمهاي ديناميکي ۱ عباس سيفي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
طراحي سيستمهاي صنعتي حميد داودپور شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
فرآيندهاي احتمالي مجيد امين نيري ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)