دروس ارائه شده بهار ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
ارزيابي کاروزمان سيدنصراله مرعشي شوشتري ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
اصول مديريت وتئوري سازمان ناصر شمس قارنه ۲شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
اقتصادمهندسي اکبر اصفهاني پور شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
آمارمهندسي مجيد امين نيري ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
آمارمهندسي امير احمدي جاويد ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
برنامه ريزي توليد سيد محمدتقي فاطمي قمي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
برنامه ريزي وکنترل موجودي ۲ مسعود ماهوتچی شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تحقيق درعمليات ۲ عباس سيفي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
روشهاي توليد سعيد منصور شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
زبان تخصصي کاوه محمد سيروس ۳شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
طرح ريزي واحدهاي صنعتي حميد داودپور ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
طرح سيستمهاي اطلاعاتي وکنترل مديريت محمدحسين فاضل زرندي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
مهندسي فاکتورهاي انساني سيدنصراله مرعشي شوشتري ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
کاربردکامپيوتردرمهندسي صنايع جمال شهرابي ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
کنترل کيفيت اماري مير مهدي سيداصفهاني شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
علم مواد سعيد منصور شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
کاراموزي ۱ داود فدائي (۰-۰)