دروس ارائه شده بهار ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
آمار و احتمال مهندسي مجيد امين نيري ۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۵شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
استراتژي توليد و خدمات سيدمحمد معطرحسيني ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
اقتصاد سنجي علي محمد کيمياگري ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
اقتصاد عمومي ۱ ناصر شمس قارنه شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
اقتصادکلان پيشرفته۱ علي محمد کيمياگري ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
برنامه ريزي استراتژيك کاوه محمد سيروس ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۵شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
برنامه ريزي استراتژيك براي مديران کاوه محمد سيروس ۱شنبه(۱۷۰۰-۱۸۳۰)۲شنبه(۱۸۰۰-۱۹۳۰)
برنامه ريزي توليد پيشرفته سيد محمدتقي فاطمي قمي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
برنامه ريزي متغيرهاي صحيح امير احمدي جاويد ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تئوري توالي عمليات محمدحسين فاضل زرندي ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)۳شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)
تئوري و کاربرد روشهاي فراحسي بهروز کريمي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تجزيه و تحليل سيستم ها محمدحسين فاضل زرندي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تجزيه و تحليل چند متغيره جمال شهرابي ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تحقيق در عمليات ۱ بهروز کريمي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
توسعه محصولات وفرآيندهاي جديد سعيد منصور ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)۲شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)
سمينار سعيد منصور شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
سمينار ناصر شمس قارنه شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
سيستم هاي ديناميكي عباس سيفي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
سيستمهاي ديناميکي ۱ عباس سيفي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
فرآيندهاي احتمالي مجيد امين نيري ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)