دروس ارائه شده بهار ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
اصول مديريت وتئوري سازمان ناصر شمس قارنه ۲شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
اقتصادعمومي ۲ علي محمد کيمياگري ۳شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
اقتصادمهندسي اکبر اصفهاني پور شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
آمارمهندسي امير احمدي جاويد ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
برنامه ريزي توليد سيد محمدتقي فاطمي قمي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تحقيق درعمليات ۱ عباس سيفي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
روشهاي توليد سعيد منصور شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
طرح ريزي واحدهاي صنعتي حميد داودپور ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مهندسي فاکتورهاي انساني سيدنصراله مرعشي شوشتري ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
کنترل کيفيت اماري مير مهدي سيداصفهاني شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
اصول بازاريابي جمال شهرابي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
برنامه ريزي و کنترل توليد و موجوديها ۲ مسعود ماهوتچی شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
برنامه ريزي وکنترل توليد و موجودي ها(۱) بهروز کريمي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
روش تحقيق و گزارش نويسي عباس افرازه ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
روش تحقيق و گزارش نويسي داود فدائي ۱شنبه(۱۷۳۰-۱۹۳۰)
روش تحقيق و گزارش نويسي کاوه محمد سيروس ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
سيستم هاي اطلاعات مديريت محمدحسين فاضل زرندي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
علم مواد سعيد منصور شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
کارآموزي ۱(مهندسي صنايع) داود فدائي (۰-۰)
کاراموزي ۱ داود فدائي (۰-۰)