دروس ارائه شده بهار ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
استراتژي توليد و خدمات سيدمحمد معطرحسيني ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
استراتژي توليد و خدمات سيدمحمد معطرحسيني ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
اصول و مباني لجستيک و زنجيره تامين بهروز کريمي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
اقتصاد سنجي علي محمد کيمياگري ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
اقتصادکلان پيشرفته۱ علي محمد کيمياگري ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
برنامه ريزي استراتژيك براي مديران کاوه محمد سيروس ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
برنامه ريزي خطي پيشرفته عباس سيفي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
برنامه ريزي متغيرهاي صحيح امير احمدي جاويد ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
بهينه سازي مبتني بر شبيه سازي مسعود ماهوتچی شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تئوري و کاربرد روشهاي فراحسي بهروز کريمي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تحقيق در عمليات ۱ بهروز کريمي ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
توسعه محصولات وفرآيندهاي جديد سعيد منصور ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
سازماندهي و رهبري کاوه محمد سيروس ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۵شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
سازماندهي و رهبري ناصر شمس قارنه شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
سمينار سعيد منصور ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۵شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
سمينار حميد داودپور ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مباحث منتخب جمال شهرابي ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
مدل سازي پويايي هاي سيستم در سلامت عباس سيفي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مدل هاي انتخاب سبد سرمايه گذاري مسعود ماهوتچی ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۱۸۰۰-۱۹۳۰)
مديريت انرژي داود فدائي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۵شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)