دروس ارائه شده بهار ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
آمارمهندسي مجيد امين نيري ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
آمارمهندسي امير احمدي جاويد ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
ارزيابي کاروزمان سيدنصراله مرعشي شوشتري ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
استاتيک ومقاومت مصالح داود فدائي شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)۲شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)
اصول بازاريابي جمال شهرابي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
اصول مديريت وتئوري سازمان عباس افرازه ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
اقتصادعمومي ۲ علي محمد کيمياگري ۳شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
اقتصادمهندسي اکبر اصفهاني پور شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
برنامه ريزي توليد سيد محمدتقي فاطمي قمي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
برنامه ريزي و کنترل توليد و موجوديها ۲ مسعود ماهوتچی شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تحقيق درعمليات ۱ بهروز کريمي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تحقيق درعمليات ۲ عباس سيفي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تحليل سيستمها رضا رمضاني خورشيددوست ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)۲شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)
روش تحقيق و گزارش نويسي کاوه محمد سيروس ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
روشهاي توليد سعيد منصور شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
سيستم هاي اطلاعات مديريت محمدحسين فاضل زرندي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
طرح ريزي واحدهاي صنعتي حميد داودپور ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
علم مواد سعيد منصور شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مهندسي فاکتورهاي انساني سيدنصراله مرعشي شوشتري ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
کارآموزي ۱(مهندسي صنايع) داود فدائي (۰-۰)