دروس ارائه شده بهار ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
آمار و احتمال مهندسي مجيد امين نيري ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
استراتژي توليد و خدمات سيدمحمد معطرحسيني ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
استراتژي توليد و خدمات سيدمحمد معطرحسيني ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
اصول و مباني لجستيک و زنجيره تامين بهروز کريمي ۲شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
اقتصاد خرد پيشرفته علي محمد کيمياگري ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
اقتصادکلان پيشرفته۱ علي محمد کيمياگري ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
برنامه ريزي استراتژيك براي مديران کاوه محمد سيروس ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۱۷۳۰-۱۹۰۰)
برنامه ريزي متغيرهاي صحيح امير احمدي جاويد ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تئوري بازيها امير احمدي جاويد ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)
تئوري تصميم گيري رضا رمضاني خورشيددوست ۱شنبه(۱۷۳۰-۱۹۰۰)۲شنبه(۱۷۳۰-۱۹۰۰)
تئوري توالي عمليات محمدحسين فاضل زرندي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تئوري و کاربرد روشهاي فراحسي بهروز کريمي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تحقيق در عمليات ۱ بهروز کريمي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
توسعه محصولات وفرآيندهاي جديد سعيد منصور ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
روشهاي آماري مجيد امين نيري ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)۳شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)
سازماندهي و رهبري کاوه محمد سيروس ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۵شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
سمينار محمدحسين فاضل زرندي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
سمينار سعيد منصور ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
سمينار مجيد امين نيري ۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
سيستم هاي ديناميكي عباس سيفي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)