نام:اکبر اصفهاني پور

مسئولیت: رئیس دانشکده

نام:حسین فهیمی فر

مسئولیت: مدیر مالی و اداری

نام:سعيد منصور

مسئولیت: معاون دانشجو یی معاون آموزشی

نام:محمدجواد میرزاپور

مسئولیت: معاون پژوهشی معاون تحصیلات تکمیلی