گروه تولیدصنعتی

هدف اين گروه تربيت كارشناسان و پژوهشگرانی است كه قادر باشند با یادگیری دروسی از قبیل برنامه‌ريزي تولید، كنترل توليد و موجودی­ها، كنترل كيفيت و طرح‌ريزي واحدهاي صنعتي به تجزيه و تحليل سیستم­های تولیدی بپردازند.