تلفن ۶۴۵۴۵۳۰۰-۶۶۴۱۳۰۳۴
فکس ۶۶۹۵۴۵۶۹
آدرس تهران-حد فاصل خیابان حافظ و ولیعصر کوچه سعید دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت
پست الکترونیکی managers@aut.ac.ir

ارسال پیام