نام:اکبر اصفهاني پور

مسئولیت: رئیس دانشکده

نام: عباس احمدی

مسئولیت: معاون آموزشی

نام:بهروز کريمي

مسئولیت: معاون مالی و اداری

نام: مسعود ماهوتچی

مسئولیت: معاون پژوهشی

نام:حسین فهیمی فر

مسئولیت: مدیر مالی و اداری

نام:محمدجواد میرزاپور

مسئولیت: معاون دانشجو یی