نام:اکبر اصفهاني پور

مسئولیت: رئیس دانشکده

نام: عباس احمدی

مسئولیت: معاون تحصیلات تکمیلی

نام: مسعود ماهوتچی

مسئولیت: معاون پژوهشی

نام:سعيد منصور

مسئولیت: معاون آموزشی

نام:حسین فهیمی فر

مسئولیت: مدیر مالی و اداری