دفترچه تلفن

نام شماره تلفن توضيحات
 
نام شماره تلفن توضيحات
دکتر عباس احمدی ۶۴۵۴۵۳۹۴ معاون تحصیلات تکمیلی و عضو هیات علمی
دکتر امیر احمدی جاوید ۶۴۵۴۵۳۴۷ عضو هیات علمی
دکتر اکبر اصفهانی پور ۶۴۵۴۵۳۶۹ ریاست دانشکده و عضو هیات علمی
دکتر مریم اشرفی ۶۴۵۴۵۳۹۲ عضو هیات علمی
دکترمحسن اکبر پور شیرازی ۶۴۵۴۵۳۷۰ عضو هیات علمی
دکتر مجید امین نیری ۶۴۵۴۵۳۳۵ عضو هیات علمی
دکتر امین دهقانیان ۶۴۵۴۵۳۹۵ سرپرست مرکز کامپیوتر وعضو هیات علمی
دکتر رضا رمضانی خورشید دوست ۶۴۵۴۵۳۷۶ عضو هیات علمی
دکتر میر مهدی سید اصفهانی ۶۴۵۴۵۳۵۱ عضو هیات علمی
دکتر کاوه محمد سیروس ۶۴۵۴۵۳۶۰ عضو هیات علمی
دکتر عباس سیفی ۶۴۵۴۵۳۷۷ عضو هیات علمی
دکتر ناصر شمس ۶۴۵۴۵۳۶۳ عضو هیات علمی
دکتر حمید رضا شهابی حقیقی ۶۴۵۴۵۳۷۱ عضو هیات علمی
دکتر جمال شهرابی ۶۴۵۴۵۳۴۸ عضو هیات علمی
دکتر محسن شیخ سجادیه ۶۴۵۴۵۳۱۲ مدیر گروه مهندسی سیستم و عضو هیات علمی
دکتر محمد حسین فاضل زرندی ۶۴۵۴۵۳۷۸ عضو هیات علمی
دکتر داوود فدایی ۶۴۵۴۵۳۶۱ عضو هیات علمی
دکتر سید حسن قدسی پور ۶۴۵۴۵۳۹۰ عضو هیات علمی
دکتر بهروز کریمی ۶۴۵۴۵۳۷۴ عضو هیات علمی
دکتر علی محمد کیمیاگری ۶۴۵۴۵۳۸۹ مدیر گروه مدیریت مهندسی و عضو هیات علمی
دکتر مسعود ماهوتچی ۶۴۵۴۵۳۸۷ معاون پژوهشی دانشکده و عضو هیات علمی
دکتر محمد تقی فاطمی قمی ۶۴۵۴۵۳۸۱ مدیر گروه تولید صنعتی و عضو هیات علمی
دکتر سعید منصور ۶۴۵۴۵۳۶۲ معاون آموزشی و عضو هیات علمی
دکتر محمد جواد میرزاپور آل هاشم ۶۴۵۴۵۳۵۰ عضو هیات علمی
دکتر مهدی نوری زادگان ۶۴۵۴۵۳۷۹ محقق پسا دکتری
مهندس اکرم ابوطالب ۶۴۵۴۵۳۲۱ کارشناس کامپیوتر
عابدین اشترانی ۶۴۵۴۵۳۷۲ آبدارخانه
فریبا بهاروند ۶۴۵۴۵۳۲۹ کارشناس تحصیلات تکمیلی
محمد علی بیات ۶۴۵۴۵۳۳۴ کارشناس پژوهشی
مژگان رستاد ۶۴۵۴۵۳۲۶ کارشناس خدمات آموزش
مریم سلمه ای ۶۴۵۴۵۳۰۰-۶۴۵۴۵۳۰۱ مسئول دفتر
نسرین شاهوند ۶۴۵۴۵۳۲۷ کمک کارشناس آموزش
مهندس فاطمه صارمی ۶۴۵۴۵۳۲۰-۶۴۵۴۵۳۳۸ کارشناس کامپیوتر
مهندس الناز عزیزی ۶۴۵۴۵۳۳۳ کارشناس آموزش های آزاد
مهندس حسن فلاحیان ۶۴۵۴۵۳۴۵ امین اموال و مسئول سمعی و بصری
مهندس حسین فهیمی فر ۶۴۵۴۵۳۵۲-۶۴۵۴۵۳۵۳ مدیر مالی و اداری
ابوالفضل قاسم خانی ۶۴۵۴۵۳۱۹ مسئول خدمات مالی و مسئول ساختمان
مهندس محمد نوروزی ۶۴۵۴۵۳۶۸ کارشناس آموزشی
آزمایشگاه داده کاوی ۶۴۵۴۵۳۸۵
آزمایشگاه ها ۶۴۵۴۵۳۰۶
اساتید مدعو ۶۴۵۴۵۳۹۱
انجمن علمی دانشجویی ۶۴۵۴۵۳۳۹
بسیج دانشجویی ۶۴۵۴۵۳۱۴
سالن اجتماعات ۶۴۵۴۵۳۱۶
سایت دکتری-برادران ۶۴۵۴۵۳۳۳
سایت دکتری-خواهران ۶۴۵۴۵۳۲۲
شورای صنفی دانشکده ۶۴۵۴۵۳۳۱
نگهبانی ۶۴۵۴۵۳۱۰
پرسنل خدماتی ۶۴۵۴۵۳۶۷
پویا حسین پور ۶۴۵۴۵۳۹۶