دفترچه تلفن

نام شماره تلفن توضيحات
 
نام شماره تلفن توضيحات
دکتر عباس احمدی ۶۴۵۴۵۳۹۴ مدیر دانشجویی دانشکده و عضو هیات علمی
دکتر امیر احمدی جاوید ۶۴۵۴۵۳۴۷ عضو هیات علمی
دکتر اکبر اصفهانی پور ۶۴۵۴۵۳۶۹ معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده و عضو هیات علمی
دکتر عباس افرازه ۶۴۵۴۵۳۶۴ عضو هیات علمی
دکترمحسن اکبر پور شیرازی ۶۴۵۴۵۳۷۰ معاون آموزشی دانشکده وعضو هیات علمی
دکتر مجید امین نیری ۶۴۵۴۵۳۳۵ عضو هیات علمی
دکترعلی اصغر توفیق ۶۴۵۴ عضو هیات علمی
دکترحمید داودپور ۶۴۵۴۵۳۷۵ معاون مالی و اداری دانشکده وعضو هیات علمی
دکتر رضا رمضانی خورشید دوست ۶۴۵۴۵۳۷۶ عضو هیات علمی
دکتر میر مهدی سید اصفهانی ۶۴۵۴۵۳۵۱ عضو هیات علمی
دکتر کاوه محمد سیروس ۶۴۵۴۵۳۶۰ عضو هیات علمی
دکتر عباس سیفی ۶۴۵۴۵۳۷۷ عضو هیات علمی
دکتر ناصر شمس ۶۴۵۴۵۳۶۳ عضو هیات علمی
دکتر محسن شیخ سجادیه ۶۴۵۴۵۳۱۲ عضو هیات علمی
دکتر حمید رضا شهابی حقیقی ۶۴۵۴۵۳۷۱ عضو هیات علمی
دکتر جمال شهرابی ۶۴۵۴۵۳۴۸ عضو هیات علمی
دکتر محمد حسین فاضل زرندی ۶۴۵۴۵۳۷۸ عضو هیات علمی
دکتر سید محمد تقی فاطمی قمی ۶۴۵۴۵۳۸۱ عضو هیات علمی
دکتر داوود فدایی ۶۴۵۴۵۳۶۱ عضو هیات علمی
دکتر ابوالفضل قائمی ۶۴۵۴ عضو هیات علمی
دکتر سید حسن قدسی پور ۶۴۵۴۵۳۹۰ عضو هیات علمی
دکتر بهروز کریمی ۶۴۵۴۵۳۷۴ رئیس دانشکده و عضو هیات علمی
دکتر علی محمد کیمیاگری ۶۴۵۴۵۳۸۹ عضو هیات علمی
دکتر مسعود ماهوتچی ۶۴۵۴۵۳۸۷ معاون پژوهشی دانشکده و عضو هیات علمی
دکتر سید نصرالله مرعشی شوشتری ۶۴۵۴۵۳۹۵ عضو هیات علمی
دکتر سید محمد معطر حسینی ۶۴۵۴۵۳۸۲ عضو هیات علمی
دکتر سعید منصور ۶۴۵۴۵۳۶۲ عضو هیات علمی
دکتر پژمان مهران ۶۴۵۴۵۳۹۲ عضو هیات علمی
دکتر محمد جواد میرزاپور آل هاشم ۶۴۵۴۵۳۵۰ عضو هیات علمی
عابدین اشترانی ۶۴۵۴۵۳۷۲ آبدارخانه
فریبا بهاروند ۶۴۵۴۵۳۲۹ کارشناس تحصیلات تکمیلی
محمد علی بیات ۶۴۵۴۵۳۳۴ کارشناس پژوهشی
مژگان رستاد ۶۴۵۴۵۳۲۶ کارشناس خدمات آموزش دانشکده
مریم سلمه ای ۶۴۵۴۵۳۰۰-۶۴۵۴۵۳۰۱ مسئول دفتر دانشکده
نسرین شاهوند ۶۴۵۴۵۳۲۷ کمک کارشناس آموزش
مهندس فاطمه صارمی ۶۴۵۴۵۳۲۰-۶۴۵۴۵۳۳۸ کارشناس کامپیوتر دانشکده
مهندس حسن فلاحیان ۶۴۵۴۵۳۴۵ امین اموال و مسئول سمعی و بصری دانشکده
مهندس حسین فهیمی فر ۶۴۵۴۵۳۵۲-۶۴۵۴۵۳۵۳ مدیر مالی و اداری دانشکده
هدی عیسی پور ۶۴۵۴۵۳۴۶ حسابدار دانشکده
مهندس زهره معطر حسینی ۶۴۵۴۵۳۳۰ کارشناس آموزش الکترونیک دانشکده
علی مهرداد ۶۴۵۴۵۳۲۱ کمک کارشناس کامپیوتر
مهندس محمد نوروزی ۶۴۵۴۵۳۶۸ کارشناس آموزشی
احمد یزدانی ۶۴۵۴۵۳۳۶ مسئول ساختمان
آزمایشگاه داده کاوی ۶۴۵۴۵۳۸۵
آزمایشگاه ها ۶۴۵۴۵۳۰۶
اساتید مدعو ۶۴۵۴۵۳۹۱
انجمن علمی دانشجویی ۶۴۵۴۵۳۳۹
بسیج دانشجویی ۶۴۵۴۵۳۱۴
سالن اجتماعات ۶۴۵۴۵۳۱۶
سایت دکتری-برادران ۶۴۵۴۵۳۳۳
سایت دکتری-خواهران ۶۴۵۴۵۳۲۲
شورای صنفی دانشکده ۶۴۵۴۵۳۳۱
نگهبانی ۶۴۵۴۵۳۱۰
پرسنل خدماتی ۶۴۵۴۵۳۶۷