آزمايشگاه ها

 
جستجو
نام آزمایشگاه نام استاد
 
 

 

 

آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت

سرپرست : سید حمیدرضا شهابی حقیقی

کلینیک صنعتی شهر کاوه

سرپرست : سید حمیدرضا شهابی حقیقی

ارگونومي و مهندسی فاکتورهای انسانی

سرپرست : سيدنصراله مرعشي شوشتري

سيستم‌هاي هوشمند

سرپرست: محمدحسين فاضل زرندي

اخبار