نام : اکرم ابوطالب

مسئولیت:کارشناس کامپیوتر

شماره تلفن:02164545320

نام : عابدین اشترانی

مسئولیت:مسئول ساختمان

شماره تلفن:64545372

نام : فریبا بهاروند

مسئولیت:کارشناس تحصیلات تکمیلی

شماره تلفن:64545329

نام : محمد علی بیات

مسئولیت:کارشناس پژوهشی

شماره تلفن:64545334

نام : مژگان رستاد

مسئولیت:مسئول آموزش دانشکده

شماره تلفن:64545326

نام : الناز عزیزی

مسئولیت:دفتر آموزش های آزاد دانشکده مهندسی صنایع

شماره تلفن:64545333

نام : مریم سلمه ای

مسئولیت:مسئول دفتر دانشکده

شماره تلفن:64545300-64545301

نام : نسرین شاهوند

مسئولیت:متصدی امور دفتری

شماره تلفن: 64545327

نام : فاطمه صارمی

مسئولیت:مسئول سایت کامپیوتر دانشکده

شماره تلفن:64545320

نام : حسن فلاحیان

مسئولیت:کارشناس آموزشی ،امین اموال و مسئول سمعی و بصری دانشکده

شماره تلفن:64545345

نام : حسین فهیمی فر

مسئولیت:مدیر مالی و اداری دانشکده

شماره تلفن:64545352-53

نام : محمد نوروزی

مسئولیت:کارشناس آزمایشگاه

شماره تلفن:64545368-64545306