هيات علمی

 
جستجو
نام نام خانوادگی هیئت علمی
گروه هاي آموزشي
 
 

 

 

عباس احمدی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:abbas.ahmadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545394

امير احمدي جاويد

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ahmadi_javid@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545347

مریم اشرفی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ashrafi.mm@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545392

اکبر اصفهاني پور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:esfahaa@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545369

عباس افرازه

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:afrazeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545364

محسن اکبر پور شیرازی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:akbarpour@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545370

پویا حسین پور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:p.hoseinpour@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545396

امین دهقانیان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:amin.dehghanian@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545395

رضا رمضاني خورشيددوست

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ramazani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545376

کاوه محمد سيروس

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:cyrusk@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545360

عباس سيفي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:a.seifi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545377

ناصر شمس قارنه

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:nshams@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545363

سید حمیدرضا شهابی حقیقی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:shahabi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545371

جمال شهرابي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:jamalshahrabi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545348

محسن شیخ سجادیه

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:sajadieh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545312

سيد محمدتقي فاطمي قمي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:fatemi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545381

داود فدائي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:fadaid@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545361

سید حسن قدسی پور

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ghodsypo@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545390

بهروز کريمي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:b.karimi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545374

علي محمد کيمياگري

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:kimiagar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545389

مسعود ماهوتچی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mmahootchi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545387

علیرضا منتظمی(استاد همکار)

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:montazemi@aut.ac.ir

شماره تلفن:

سعيد منصور

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:s.mansour@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545362

محمدجواد میرزاپور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mirzapour@aut.ac.ir , b.mirzapour@gmail.com

شماره تلفن: Office: 64545350 Telegram: 0033627414439

اساتید بازنشسته

حسن فریداعلم

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:

شماره تلفن:

مجيد امين نيري

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mjnayeri@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545335

علی اصغر توفیق

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:Ali.a.Tofigh@gmail.com

شماره تلفن:

حميد داودپور

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hamidp@aut.ac.ir

شماره تلفن:

محمدحسین سلیمی نمین(فقید)

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:

شماره تلفن:

مير مهدي سيداصفهاني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:msesfahani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545351

محمدحسين فاضل زرندي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:zarandi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545378

ابوالفضل قائمي(فقید)

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ghaemi@aut.ac.ir

شماره تلفن:

سيدنصراله مرعشي شوشتري

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:marashi@aut.ac.ir

شماره تلفن:

سيدمحمد معطرحسيني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:moattarh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545382

محمد رضا ولیی نیا(فقید)

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:a33@aut.ac.ir

شماره تلفن:اخبار