آزمایشگاه سیستم های تولیدی انعطاف پذیر

آزمایشگاه سیستم های تولیدی انعطاف پذیر

  • معرفي

سیستم های تولیدی انعطاف پذیر( FMS ) گروهی از ماشین ابزارهای کنترل عددی است که با داشتن یک سیستم حمل و نقل خودکار مواد ، و با کنترل مرکزی رایانه جهت متعادل سازی پویای استفاده از منابع، قادرند به طور تصادفی گروهی از قطعات را پردازش کنند به طوری که سیستم بتواند به طور خودکار جهت تغییر در تولید قطعات ، مجموعه ها وسایر موارد انطباق پیدا کند.

 

      هدف

این آزمایشگاه در ضمن درس سه واحدی روشهای تولید 2 ، مقطع کارشناسی گرایشهای تولید صنعتی و تحلیل سیستمها در دانشکده ارائه می گردد .در این درس، دانشجویان با روشهای مختلف تولیدی و ماشینهای مختلف ساخت و تولید آشنا می گردند . آزمایشگاه مذکور به عنوان یک نمونه عملی از سیستم های تولیدی انعطاف پذیر می باشد .