سيستم‌هاي هوشمند

سيستم‌هاي هوشمند

محمدحسين فاضل زرندي

  • معرفي

زمينه‌هاي تحقيق در اين آزمايشگاه عبارتند از: سيستم‌هاي توليد هوشمند، سيستم‌هاي توليد عامل‌گرا و سيستم‌هاي توليد نوين از قبيل JIT ، Lean  ، OPT  . كاربرد تحقيق در عمليات، سيستمهاي پشتيباني تصميم‌گيري در مديريت (D.S.S) ، سيستمهاي خبره، نرم‌افزارهاي كنترل پروژه، نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي، نرم‌افزارهاي اقتصاد سنجي و نرم‌افزارهاي آمار مهندسي