اطلاعيه ها

دومین دوره عالی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع

دوره MBAمدیریت پروژه

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت‌های ارتباط موثر در محیط کار

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۲  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع

بروشور دانشکده مهندسی صنایع

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۴  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع

پیوست صورتجلسه دروس جبرانی

تاريخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۳  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع