اساتيد مرکز تحقیقات و بهره وری مهندسی صنایع

ناصر شمس قارنه

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:nshams@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545363