اساتيد گروه توليد صنعتي

امير احمدي جاويد

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ahmadi_javid@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545347

سید حمیدرضا شهابی حقیقی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:shahabi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545371

سيد محمدتقي فاطمي قمي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:fatemi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545381

داود فدائي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:fadaid@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545361

سید حسن قدسی پور

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ghodsypo@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545390

بهروز کريمي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:b.karimi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545374

سيدمحمد معطرحسيني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:moattarh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545382

سعيد منصور

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:s.mansour@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545362

محمدجواد میرزاپور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mirzapour@aut.ac.ir , b.mirzapour@gmail.com

شماره تلفن: Office: 64545350 Telegram: 0033627414439