اساتيد گروه مدیریت سیستم و بهره وری (مدیریت مهندسی)

مریم اشرفی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ashrafi.mm@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545392

اکبر اصفهاني پور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:esfahaa@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545369

عباس افرازه

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:afrazeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545364

محسن اکبر پور شیرازی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:akbarpour@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545370

مير مهدي سيداصفهاني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:msesfahani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545351

کاوه محمد سيروس

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:cyrusk@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545360

ناصر شمس قارنه

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:nshams@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545363

علي محمد کيمياگري

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:kimiagar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545389