اساتيد گروه مهندسی سیستم

عباس احمدی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:abbas.ahmadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545394

محسن اکبر پور شیرازی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:akbarpour@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545370

مجيد امين نيري

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mjnayeri@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545335

پویا حسین پور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:p.hoseinpour@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545396

امین دهقانیان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:amin.dehghanian@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545395

رضا رمضاني خورشيددوست

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ramazani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545376

عباس سيفي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:a.seifi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545377

جمال شهرابي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:jamalshahrabi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545348

محسن شیخ سجادیه

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:sajadieh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545312

محمدحسين فاضل زرندي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:zarandi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545378

مسعود ماهوتچی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mmahootchi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545387