نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 مهرداد آقامحمدعلي كرماني کارشناسي مهندسي صنايع-مهندسي صنايع 89
2 مازيار ارشدي کارشناسي برنامه ريزي و تحليل سيستم ها 87
3 شهره ازادي کارشناسي برنامه ريزي و تحليل سيستم ها 87
4 ازاده اقاجان پور کارشناسي برنامه ريزي و تحليل سيستم ها 87
5 گلچهر اميني کارشناسي برنامه ريزي و تحليل سيستم ها 87
6 صادق بازيار کارشناسي برنامه ريزي و تحليل سيستم ها 87
7 الهام بهرام پور کارشناسي برنامه ريزي و تحليل سيستم ها 87
8 زهرا جمالي سوسفي کارشناسي برنامه ريزي و تحليل سيستم ها 87
9 سيدعلي حسيني کارشناسي برنامه ريزي و تحليل سيستم ها 87
10 محمدصالح خوشنود کارشناسي برنامه ريزي و تحليل سيستم ها 87
11 سيدحسن ذاكري کارشناسي برنامه ريزي و تحليل سيستم ها 87
12 سميرا سميعي کارشناسي برنامه ريزي و تحليل سيستم ها 87
13 محمد سياحي کارشناسي مهندسي صنايع-مهندسي صنايع 89
14 محمود شاهرخي کارشناسي 89
15 هاجر صمديان مقدم کارشناسي برنامه ريزي و تحليل سيستم ها 87
16 علي رضا صناعي کارشناسي برنامه ريزي و تحليل سيستم ها 87
17 محمد عطايي کارشناسي برنامه ريزي و تحليل سيستم ها 87
18 علي لشگري کارشناسي مهندسي صنايع-مهندسي صنايع 87
19 فاطمه مسگر کارشناسي برنامه ريزي و تحليل سيستم ها 87
20 سيدمرتضي ميرعباسي کارشناسي برنامه ريزي و تحليل سيستم ها 87

 

 

اخبار