نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 حسنعلي آريا کارشناسي ارشد مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي-آموزش الكترونيكي 89
2 ايمان آقايي کارشناسي ارشد مهندسي صنايع - مديريت سيستم و بهره وري -آموزش الكترونيكي 89
3 محمد حسن ابوالبشري کارشناسي ارشد مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي-آموزش الكترونيكي 89
4 بابك اجلالي پركو کارشناسي ارشد مهندسي صنايع - مديريت سيستم و بهره وري -آموزش الكترونيكي 89
5 نعيمه احدي دولت سرا کارشناسي ارشد مهندسي صنايع - مديريت سيستم و بهره وري -آموزش الكترونيكي 89
6 سيد ناصر احمدي کارشناسي ارشد مهندسي صنايع - مديريت سيستم و بهره وري -آموزش الكترونيكي 89
7 مرتضي احمدي کارشناسي ارشد مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي-آموزش الكترونيكي 89
8 هاجر اختري کارشناسي ارشد مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي-آموزش الكترونيكي 89
9 سپيده اسدي کارشناسي ارشد مهندسي صنايع - مديريت سيستم و بهره وري -آموزش الكترونيكي 89
10 آراز افشاري فرد کارشناسي ارشد مهندسي صنايع - مديريت سيستم و بهره وري -آموزش الكترونيكي 89
11 عاطفه اميني کارشناسي ارشد مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي-آموزش الكترونيكي 89
12 سيامك انصاري کارشناسي ارشد مهندسي صنايع - مديريت سيستم و بهره وري -آموزش الكترونيكي 89
13 مهرداد باغباني کارشناسي ارشد مهندسي صنايع - مديريت سيستم و بهره وري -آموزش الكترونيكي 89
14 شهرام بذرافشان کارشناسي ارشد مهندسي صنايع - مديريت سيستم و بهره وري -آموزش الكترونيكي 89
15 امير حسين براهيمي کارشناسي ارشد مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي-آموزش الكترونيكي 89
16 علي رضا برزي کارشناسي ارشد مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي-آموزش الكترونيكي 89
17 رضا بسامي کارشناسي ارشد مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي-آموزش الكترونيكي 89
18 سيد رضا بهاري ساروي کارشناسي ارشد مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي-آموزش الكترونيكي 89
19 مهرداد بهرامي کارشناسي ارشد مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي-آموزش الكترونيكي 89
20 سيد محمد رضا بهشتي کارشناسي ارشد مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي-آموزش الكترونيكي 89

 

 

اخبار