نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 مهدي اشرفي دکتري مهندسي صنايع-مهندسي صنايع 88
2 محمد علي باقري دکتري مهندسي صنايع-مهندسي صنايع 88
3 مصطفي حاجي آقايي كشتلي دکتري مهندسي صنايع-مهندسي صنايع 89
4 عبدالحميد خورشيديان دکتري مهندسي صنايع-مهندسي صنايع 89
5 ميثم رحيمي دکتري 89
6 معصومه رستم نياكان كلهري دکتري مهندسي صنايع-مهندسي صنايع 89
7 ندا رفيعي پارسا دکتري مهندسي صنايع-مهندسي صنايع 89
8 نويد صاحب جمع نيا دکتري مهندسي صنايع-مهندسي صنايع 89
9 محسن طباطبايي دکتري 89
10 فرزاد فيروزي دکتري مهندسي صنايع-مهندسي صنايع 88
11 ندا كريمي دکتري مهندسي صنايع-مهندسي صنايع 89
12 مرضيه مظفري دکتري مهندسي صنايع-مهندسي صنايع 89
13 سميرا ملك محمدي گلسفيد دکتري مهندسي صنايع-مهندسي صنايع 89
14 اسمعيل هداوندي دکتري مهندسي صنايع-مهندسي صنايع 89
15 نادر آزاد دکتري مهندسي صنايع-مهندسي صنايع
16 محمد امين اديبي بالاده دکتري مهندسي صنايع-مهندسي صنايع
17 مريم اشرفي دکتري مهندسي صنايع-مهندسي صنايع
18 اميرحسن اطمينان دکتري مهندسي صنايع-مهندسي صنايع
19 اميرحسين اميري دکتري مهندسي صنايع-مهندسي صنايع
20 عليرضا انتظاري دکتري مهندسي صنايع-مهندسي صنايع

 

 

اخبار