افراد

علیرضا منتظمی(استاد همکار)

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: montazemi@aut.ac.ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي: http://profs.degroote.mcmaster.ca/ads/montazem

  • سوابق تحصیلی