افراد

عباس افرازه

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: afrazeh@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545364

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی