افراد

محسن اکبر پور شیرازی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: akbarpour@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545370

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی