افراد

عباس سيفي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: a.seifi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545377

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی