افراد

بهروز کريمي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: b.karimi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545374

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی