افراد

کاوه محمد سيروس

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: cyrusk@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545360

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=cyrusk

  • سوابق تحصیلی

سابقه تحصيلات دانشگاهی

فوق‌دکتراي مهندسی صنايع(PhD.)  از دانشگاه صنعتي اميرکبير 81 تا 84

گرايش مديريت استرتژيک.

دکتراي مهندسی صنايع و سيستم‌ها (E.D.)  از دانشگاه کاليفرنيای جنوبی 59 تا 62

گرايش مهندسی سيستم‌ها.

كارشناسي ارشد مهندسی صنايع و سيستم‌ها (M.S.) از دانشگاه کاليفرنيای جنوبی 57 تا 59

گرايش تحقيق در عمليات و تصميم‌گيری.

كارشناسي مهندسی صنايع (B.S.) از دانشگاه صنعتی شريف 51 تا 56

گرايش برنامه‌ريزی و تحليل سيستم‌ها.