افراد

اکبر اصفهاني پور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: esfahaa@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545369

صفحه شخصي: https://old.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=esfahaa

  • سوابق تحصیلی

  • دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، سال 1384
  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، سال 1378
  • کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران، سال 1375