افراد

اکبر اصفهاني پور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: esfahaa@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545369

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی