افراد

داود فدائي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: fadaid@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545361

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=fadaid

  • سوابق تحصیلی

          سابقه تحصيلات دانشگاهي

  • 1358 تا 1359 كالج فني در هامبورگ (‌آلمان غربي)
  • 1359 تا 1365 فوق ليسانس مهندسي مكانيك(انرژي) در دانشگاه فني جورج آگوست برانشوايگ
  • 1365 تا 1369 دكتراي مهندسي مكانيك (اتوماسيون) از دانشگاه فني جورج آگوست برانشوايگ

1369 تا 1371 فوق دكتراي مهندسي مكانيك ( مكاترونيك) از دانشگاه گوتنبرگ آلمان غربي