افراد

سيد محمدتقي فاطمي قمي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: fatemi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545381

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=fatemi

  • سوابق تحصیلی