افراد

ابوالفضل قائمي(فقید)

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: ghaemi@aut.ac.ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی