افراد

ابوالفضل قائمي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: ghaemi@aut.ac.ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی