افراد

سید حسن قدسی پور

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: ghodsypo@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545390

صفحه شخصي: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=pjl5tbMAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

  • سوابق تحصیلی